Leveransbestämmelser

Dessa leveransbestämmelser är, såvida inte annat skriftligen avtalats, tillämpliga och anses accepterade av köparen vid köp från någon av PWA:s medlemmar.

Reklamation

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation).
Fel som märkts eller borde ha märkts när varan emottogs av köparen eller av denne anvisad mottagare skall reklameras inom en vecka därefter och - i förekommande fall - innan varan bearbetas.
I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan.

Reklameras inte inom fyra månader från varans emottagande, förloras rätten att åberopa felet.

Vara skall inte i något fall anses felaktig vid färgavvikelse om färgavvikelsen uteslutande beror på beställd appliceringsteknik (tryck- och brodyrteknik) eller varans material.

Returer

Prover krediteras ej.
Returnerade varor skall vara packade i originalförpackning och ej vara använda eller bearbetade.
På retur, som ej beror på fel leverans eller reklamation, görs avdrag med 20 % på fakturabeloppet.
Dock lägst 50:-, före kreditering om retur sker inom 2 månader från fakturadatum.
Senare returer än 2 månader efter fakturadatum krediteras ej.

Säljarens Ansvar

Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till högst 10 % av köpesumman.

Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Säljaren är inte heller ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig om det har förelegat ett sådant hinder som avses i andra stycket för att avlämna felfri vara.
För skada genom indirekt förlust eller för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan är säljaren ersättningsskyldig endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida.

Original

Kunden ansvarar helt för att insända original är riktiga.
Vid förvanskning av original som sänts digitalt, fråntager sig säljaren ansvaret för detsamma.